Lagfart

Lagfart är en registrering hos Fastighetsinskrivningen som är en del av Lantmäteriet. Lagfarten i allmän mening brukar avsés den handling som utfärdas från lantmäteriet som bekräftar vem eller vilka som äger en specifik fastighet.

Fångeshandling
Enligt 20 kap§ jordbalken ska lagfart ansökas om hos lantmäteriet senast tre månader på dagen efter handling undertecknats som bekräftar att fastighetens ägande skiftat, såkallad fångeshandling erhållts.
Fångeshandlingen består vanligen av:

  • Köpebrev
  • Gåvobrev
  • Byteshandling
  • Arvskifteshandling
  • Bodelningshandling

Dödsbo samt bodelning och lagfart
Ett Dödsbo måste ej ansöka om lagafart om inte dödboets eventuella ägande av fastighet skall skiftas. vid bodelning behöver inte lagfart sökas om den som sedan tidigare äger fastigheten fortsätter vara ägare.

Kostnad/pris för lagfart
Avgiften för att skifta ägandet/lagfarten hos Lantmäteriet är 825 kr i fast avgift plus 1,5% av köpeskillingen av fastigheten. Lagfartskostnaden på 1,5% är en sorts skatt/avgift som myndigheterna passar på att roffa åt sig när en fastighet byter ägare. Nedan översikt vad lagfartskostnaden blir vid olika köpeskilling

Lagfart 1,5%
500000 = 7500 kr
750000 = 11250 kr
1000000 = 15000 kr
1250000 = 18750 kr
1500000 = 22500 kr
1750000 = 26250 kr
2000000 = 30000 kr
2250000 = 33750 kr
2500000 = 37500 kr
2750000 = 41250 kr
3000000 = 45000 kr
3500000 = 52500 kr
4000000 = 60000 kr
4500000 = 67500 kr
5000000 = 75000 kr
7500000 = 112500 kr
10000000 = 150000 kr

Om Lantmäteriets fastighetsinskrivning
Lantmäteriet fastighetsinskrivning   innehåller alla fakta och uppgifter om vilka personer, juridiska som enskila som varit ägare till en fastighet vid en viss tidpunkt. Det är alltså möjligt att vid djupare kontroll undersöka vem som var lagfaren på en fastighet vid en viss tidpunkt genom åren. Viktigt att notera är att en fastighets äganderätt inte avgörs av fastighetsregistret i första hand. Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet förutsätter att de handlingar man fått in gällande äganderätt efter underskrift och kontroll är korrekta. Det är alltså den s.k fångeshandlingen som ligger till grund för lagfarten. Konstateras en fångehandling ogiltig kan en lagfart tvingas gå tillbaka.